КИИП - Плевен
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Вътрешна приета нормативна уредба

Прикачени документи

22/ 01/ 2019 - Процедура по възстановяване на членски права на инженери, отписани от регистрите на КИИП
22/ 01/ 2019 - Процедура по спиране на членски права и отписване на проектанти от регистрите на КИИП
7/ 12/ 2018 - Наредба 2 за проектантстата правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП
05/ 12/ 2018 - МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ ОТ ИНЖЕНЕРИТЕ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗДАНИЕ 2018
05/ 07/ 2018 - Правилник за работата на УС на КИИП
02/ 07/ 2018 - Правилник за провеждане на неприсъствени заседания на УС, комисии и работни групи в КИИП
08/ 05/ 2018 - УСТАВ на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
02/ 05/ 2018 - Правилник за работата на КДП
26/ 11/ 2017 - Наредба 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП - Раздел I, приета на УС143/24.11.2017г.
12/ 05/ 2017 - МЕТОДИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ ОТ ИНЖЕНЕРИТЕ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (ДВ,бр.17 от 2008 г.)
27/ 03/ 2017 - ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ НА КИИП И ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ИМОТИТЕ НА КИИП
07/ 03/ 2017 - Правилник за работата на Контролния съвет на КИИП
02/ 03/ 2017 - Временна инструкция за ТК
24/ 10/ 2016 - ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕДА ЗА ИЗБОР И УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА КИИП В ЕСУТ
06/ 01/ 2016 - Инструкция за провеждане на избори в КИИП
03/ 02/ 2015 - МЕТОДИКА ЗА ЕДИННИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ ПО ИНЖЕНЕРНИТЕ ЧАСТИ
20/ 01/ 2015 - СПОГОДБА за взаимно признаване на правоспособност, Република България, Република Македония 2014
03/ 06/ 2013 - МЕТОДИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ ОТ ИНЖЕНЕРИТЕ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (ДВ, бр.17 от 2008 г. )
06/ 02/ 2013 - ПРОЦЕДУРА НА КИИП ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ И ПЕЧАТИ ПО ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ”
19/ 07/ 2012 - Квалификационни характеристики
21/ 03/ 2011 - Изменения и допълнения на приложенията към Методиката за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и инвестиционното, публикувани в ДВ бр.17 от 25.02.2011 година.
23/ 02/ 2011 - ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕКСПЕРТНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТИ КЪМ КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
03/ 12/ 2010 - Правилник № 2 за работата на експертните технически съвети към КИИП
19/ 08/ 2010 - ПРАВИЛНИК за осъществяването на дейността по международно сътрудничество на КИИП
19/ 04/ 2010 - МЕТОДИКА за организиране и провеждане на обучение и за прилагане на НАРЕДБА Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар Обн. ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г. и влизаща в сила от 0
19/ 04/ 2010 - ПРОГРАМА за провеждане на курсове в областта на
19/ 04/ 2010 - Програма за обучение по Наредба Iз-1971 - Професионална секция ЕАСТ
19/ 04/ 2010 - Програма за обучение по Наредба Iз-1971 - Професионална секция КСС
19/ 04/ 2010 - Програма за обучение по Наредба Iз-1971 - Професионална секция ОВКХТТГ
19/ 04/ 2010 - Програма за обучение по Наредба Iз-1971 - Професионална секция Технологии
19/ 04/ 2010 - Програма за обучение по Наредба Iз-1971 - Професионална секция ВС
19/ 04/ 2010 - Програма за обучение по Наредба Iз-1971 - Професионална секция ТСТС
03/ 02/ 2010 - УСТАВ НА КАМАРАТА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
07/ 04/ 2009 - Инструкция за финансовата организация на КИИП, приемане и отчитане на годишния бюджет
07/ 04/ 2009 - Заповед за реда относно задълженията на длъжностни лица, срокове и процедури, касаещи финансовата отчетност на КИИП
08/ 12/ 2008 - МЕТОДИКА за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране
15/ 10/ 2008 - Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП
01/ 10/ 2008 - Професионален кодекс на инженер-проектанта
20/ 08/ 2008 - Инструкция № 5 за регистрация на проектантски бюра в КИИП