КИИП - Плевен
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Външна приета нормативна уредба

Прикачени документи

29/ 08/ 2017 - Постановление № 183 от 21 август 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
08/ 02/ 2017 - Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
08/ 02/ 2017 - Закон за допълнение на Закона за регионалното развитие
08/ 02/ 2017 - Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
02/ 02/ 2017 - Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност (ДВ, бр. 35 от 2015)
02/ 02/ 2017 - Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 от 2012
02/ 02/ 2017 - Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Iз-1071 от 2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
02/ 02/ 2017 - Наредба № РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите
02/ 02/ 2017 - Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата
05/ 12/ 2016 - Постановление №318 от 24.11.2016г. за приемане на Наредбите за Държавните изисквания за придобиване на висше образование на ОКС
31/ 08/ 2016 - МРРБ, Д.В. БР. 65/19.08.2016 г. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА НАРЕДБА № 13/2001, НАРЕДБА № 2/2003, НАРЕДБА № 3/2003, НАРЕДБА 1/2007, НАРЕДБА № РД-02-20-25/2012
17/ 09/ 2012 - Закона за дейностите по предоставяне на услуги
18/ 05/ 2009 - Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
03/ 04/ 2009 - Закон за движението по пътищата
22/ 03/ 2009 - Закон за контрол над взривните вещества,огнестрелните оръжия и боеприпасите
22/ 03/ 2009 - Правилник за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества,огнестрелните оръжия и боеприпасите
22/ 03/ 2009 - Закон за храните
22/ 03/ 2009 - Закон за чистотата на атмосферния въздух
22/ 03/ 2009 - Закон за защита от шума в околната среда
22/ 03/ 2009 - Закон за енергийната ефективност
22/ 03/ 2009 - Закон за електронните съобщения
16/ 03/ 2009 - Наредба N 3 за контрол и приемане на бетонови и стоманобетонни конструкции и Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции
14/ 03/ 2009 - Закон за устройство на територията
14/ 03/ 2009 - Закон за собствеността
14/ 03/ 2009 - Закон за авторското право и сродните му права
14/ 03/ 2009 - Закон за лечебните заведения
14/ 03/ 2009 - Наредба N2 за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхранение на взривни вещества,огнестрелни оръжия и боеприпаси
07/ 03/ 2009 - Закон за обществените поръчки
07/ 03/ 2009 - Правилник за прилагане на закона за обществени поръчки
07/ 03/ 2009 - Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 - 2015 г.
07/ 03/ 2009 - Закон за кадастъра и имотния регистър
03/ 03/ 2009 - Закон за енергетиката
03/ 03/ 2009 - Закон за регионалното развитие
03/ 03/ 2009 - Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие
03/ 03/ 2009 - Закон за административно-териториалното устройство на Република България
01/ 10/ 2008 - Закон за признаване на професионални квалификации