КИИП - Плевен
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Комисии

Заповед №1

На основание Заповед№К-048 09/.07.2007г. на председателя на КИИП-София във връзка с чл. 12, ал.1 от Наредба №2/ за проектантската правоспособност на инженерите, членове на  КИИП

Нареждам

1.Към Регионална колегия – Плевен да се създаде Регионална комисия за оправомощаване на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти  в състав:

Председател: инж. Валентина Дикова - председател на ПС "КСС"

Членове:

  1. инж. Анелия Цонкова
  2. инж. Боряна Макавеева