КИИП - Плевен

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

 
  

ЧЛЕНСКИ ВНОС 2020

Кампанията за плащане на годишен членски внос за 2020г. е открита!

 

Дължими такси съгласно проектантската правоспособност (ПП):

 • Пълна проектантската правоспособност: 120.00 лева;
 • Ограничена проектантската правоспособност: 120.00 лева.

 

Други такси, касаещи членството в КИИП:

 • членски внос за „замразена“ правоспособност: 24.00 лева (с подадено заявление до 01.12.2019г. и връщане на персоналния печат) – прекъсва се проектантска правоспособност за период от 1 календарна година (имате право да „замразявате“ ПП за максимум 3 години от последните пет  години);
 • членски внос за втора или следваща проектантска правоспособност (придобита въз основа на една и съща диплома): 120.00 лева;
 • членски внос за втора или следваща проектантска правоспособност(придобита въз основа на друга диплома): 120.00 лева.

 

Кампанията за плащане на членски внос за 2020г. има три срока за заплащане:

 

Първи срок: 16 декември 2019г. (понеделник).

При заплащане на членски внос и изпращане на актуална анкетна карта в първия посочен срок, колегите получават право да бъдат избирани за делегати и участват в определяне на квотата от РК за Общото събрание на КИИП.

Колегите, заплатили и представили анкетна карта в първия посочен срок, ще получат Удостоверенията си за ПП през м.Януари 2020г. 

 

Втори срок: в периода 17-31 декември 2019г.

При заплащане на членски внос във втория посочен срок, колегите нямат право да бъдат избирани за делегати и не участват в определяне на квотата;Колегите, заплатили членски внос и изпратили актуална анкетна карта във втория посочен срок, получават Удостоверенията си за ПП след 31 Януари 2020г. и не дължат наказателна такса за закъснение.

 

Трети срок: в периода 01.01.2020 – 31.03.2020г.

При заплащане на членски внос и изпращане на актуална анкетна карта в третия посочен срок, колегите трябва да подадат документи за възстановяване на проектантската си правоспособност в РК Плевен и дължат и наказателна такса за закъснение в размер на встъпителната вноска – 150.00 лева.

При заплащане на членски внос в третия срок, колегите трябва да заплатят общо 270.00 лева.

 

Начин на плащане – по банкова сметка на РК на КИИП Плевен:

 • банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД - клон Плевен
 • IBAN: BG57 UNCR 7527 1099 9531 24 
 • BIC: UNCRBGSF
 • основание: членски внос за 2020г. (моля да посочите първо рег.№ в КИИП и след това да се пишат трите имена и правоспособността)

 

Важно:

 • Преводи, без вписани три имена и рег.№ в КИИП, платени от вносител, който не е титулярът-член на КИИП, няма да могат незабавно да бъдат отразени като платени!
 • При плащане на членски внос от фирма, следва да се изпрати на електронната поща на РК Плевен (kiip_pleven@abv.bg) списък с трите имена, рег.№ на проектантите и основание, за които е извършено плащане, и да се приложи копие от платежното нареждане.

 

ВАЖНОКолегите, които НЕ са заплатили членски внос за 2020г. до края на третия посочен срок за плащане, отпадат от регистъра на КИИП и трябва да кандидатстват по общия ред като нови членове, т.е. с минаване през ОПП!

 

ВАЖНОКолеги, моля не чакайте крайния срок! Своевременното плащане ще улесни издаването на удостоверенията за 2020г.!

 

ВАЖНО: Фактура за платен членски внос се издава само на физическо лице!

 

При възникнали въпроси във връзка с „Кампания 2020“, моля свържете се с нас по e-mail, чрез формата за запитване на www.kiip-pleven.com или на телефоните на РК на КИИП Плевен.

 

 

 

                                                                                         ЗОВ ЗА ПОМОЩ

 
           В офиса на КИИП Регионална колегия Плевен (стая 609) е поставена дарителска
 
кутия за набиране на средства в ПОМОЩ НА КОЛЕГАТА инж.ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЕВ ЛИНЧЕВ.
                                                                                       
                                                                                                                                                                                           От Регионалното ръководство на КИИП Плевен

 

Протоколи от събрания
НЕ ПИПАЙ - КИИП - Плевен
...
Необходими документи при кандидатстване за членство и проектантска правоспособност
Изтегли документи
Необходими документи при кандидатстване за членство и проектантска правоспособност
Заявление за вписване или подновяване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол
Изтегли документи
Заявление за вписване или подновяване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол